ส่งเสริมเด็กไทยให้เรียนสูง


คณะผู้บริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน ณ โรงเรียนปุณหังสนาวาส จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและต่อยอดในการเรียนในระดับต่อไป นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมวันเด็ก และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สอดคล้องกับพันธกิจ “เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
 
เว็บสำเร็จรูป
×