เรียนดีต้องได้ทุน

  

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ (สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต) จำนวน 23 โรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สำหรับปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

 
ต.ค. 63

 
เว็บสำเร็จรูป
×