ลีโอชวนน้องทำงาน
  

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) คืนกำไรสู่สังคมด้วยการส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการใฝ่หาความรู้ทางการศึกษา ได้เข้าถึงโอกาสในการทำงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ขณะที่นักศึกษาต่างก็รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสอันดีในการเข้าทำงาน และเรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานกับบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีความมั่นคง 

 
ต.ค. 63
 
เว็บสำเร็จรูป
×