PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน

    

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยได้นำพนักงานร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ในชุมชนบ้านโกรกหว้าและชุมชนบ้านดอน อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในสถานที่หลัก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนและหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนและผู้อาศัยในชุมชนนั้น ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้

 
ต.ค. 63
 
เว็บสำเร็จรูป
×